Drukuj
Kategoria: Uncategorised
Odsłony: 1186

Projekt pn.„”Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV – Środowisko, Działania 4.4 – Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.2 Wydarzenia kulturalne, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem realizacji projektu jest wsparcie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym wnoszących trwały wkład do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców regionu na temat historii oraz kultury Polski. Wydarzenia te tworzą nowy produkt turystyczny Gniezna pt. „Miasto Królów”. Wśród zaplanowanych w ramach projektu wydarzeń znajdują się:

Pozostałe cele nawiązujące do całego projektu przedstawiają się następująco:

Każda z ww. imprez zostanie przygotowana ze szczególną uwagą zwróconą na kwestie:

  1. zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych,
  2. zróżnicowania pod kątem potrzeb odbiorców planu działań promocyjnych,
  3. dostosowania programu do potrzeb określonych grup wiekowych odbiorców,
  4. dostosowanie programu do wymagań rytmu  życia i potrzeb miejscowej społeczności,
  5. angażowania miejscowej społeczności -w tym organizacji pozarządowych i animatorów kultury,
  6. wpływu na wzrost atrakcyjności turystycznej Wielkopolski i osiągnięcia trwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych,
  7. wpływu na poprawę stanu wiedzy mieszkańców, w tym wpływ wydarzenia na budowę świadomości i edukacji kulturalnej, tj. wpływ wydarzenia na znaczenie kultury w życiu mieszkańców i znaczenie kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczny i przyczyniającego się do budowy tożsamości regionalnej,
  8. wpisania w program działania wydarzeń kulturalnych,
  9. atrakcyjność (rodzaj i zasadność przyjętych technik/działań w stosunku do przyjętej grupy docelowej),
  10. wpływ na powstanie nowych miejsc pracy.

Planowana wartość projektu to 290.000,00 PLN, z czego wkład funduszy Europejskich to 79.982,00 PLN