Projekt pn.„”Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV – Środowisko, Działania 4.4 – Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.2 Wydarzenia kulturalne, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Celem realizacji projektu jest wsparcie organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym wnoszących trwały wkład do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców regionu na temat historii oraz kultury Polski. Wydarzenia te tworzą nowy produkt turystyczny Gniezna pt. „Miasto Królów”. Wśród zaplanowanych w ramach projektu wydarzeń znajdują się:

 • Festiwal Dziedzictwa Kulturowego Miasta Trzech Kultur „Fyrtel” - impreza promująca dziedzictwo kulturowe Gniezna – Miasta Trzech Kultur, czyli miejsca, którego dziedzictwo kulturowe kształtowały od wieków trzy współżyjące ze sobą narody: Niemcy, Żydzi i Polacy. Kolejny 
 • Festiwal Literacki „Preteksty” ukazuje związki literatury z  innymi formami aktywności artystycznej. Owe relacje („preteksty”) przyjmują nierzadko formułę unikatowych przedsięwzięć artystycznych łączących literaturę z fotografią, filmem czy muzyką. 
 • Królewski Festiwal Artystyczny to połączenie działań teatralnych, muzycznych, literackich, filmowych oraz happeningów artystycznych w formule festiwalu promującego przede wszystkim artystów związanych z Wielkopolską, ale i prezentującego nowe prądy i zjawiska artystyczne. Projekt wywrze znaczący wpływ na gospodarkę regionalną, kulturę i edukację na terenie obszaru objętego projektem. Przyczyni się do większego zainteresowania ludzi z Wielkopolski i całego naszego kraju ofertą kulturalną Gniezna. Przy konstruowaniu oferty kulturalnej zwrócono uwagę na atrakcyjność wydarzeń nie tylko ze względu na walory artystyczne, ale też na zainteresowania i gusty odbiorców. 

Pozostałe cele nawiązujące do całego projektu przedstawiają się następująco:

 • zorganizowanie ogólnie dostępnych imprez masowych o charakterze kulturalnym,
 • udostępnienie oferty kulturalnej w ujęciu czynnym,
 • wpisanie się do kalendarza imprez kulturalnych, 
 • sprofilowanie wydarzeń kulturalnych,
 • zachęcenie do współpracy sektora prywatnego w zakresie wsparcia kultury,
 • zachęcenie mieszkańców do aktywności i rozwoju własnych zainteresowań oraz podejmowania działalności gospodarczej w zakresie kultury,
 • przystosowanie wydarzeń kulturalnych do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • koordynacja działań samorządów w zakresie kultury.

Każda z ww. imprez zostanie przygotowana ze szczególną uwagą zwróconą na kwestie:

 1. zapewnienia dostępu dla osób niepełnosprawnych,
 2. zróżnicowania pod kątem potrzeb odbiorców planu działań promocyjnych,
 3. dostosowania programu do potrzeb określonych grup wiekowych odbiorców,
 4. dostosowanie programu do wymagań rytmu  życia i potrzeb miejscowej społeczności,
 5. angażowania miejscowej społeczności -w tym organizacji pozarządowych i animatorów kultury,
 6. wpływu na wzrost atrakcyjności turystycznej Wielkopolski i osiągnięcia trwałych i wymiernych korzyści społeczno-gospodarczych,
 7. wpływu na poprawę stanu wiedzy mieszkańców, w tym wpływ wydarzenia na budowę świadomości i edukacji kulturalnej, tj. wpływ wydarzenia na znaczenie kultury w życiu mieszkańców i znaczenie kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczny i przyczyniającego się do budowy tożsamości regionalnej,
 8. wpisania w program działania wydarzeń kulturalnych,
 9. atrakcyjność (rodzaj i zasadność przyjętych technik/działań w stosunku do przyjętej grupy docelowej),
 10. wpływ na powstanie nowych miejsc pracy.

Planowana wartość projektu to 290.000,00 PLN, z czego wkład funduszy Europejskich to 79.982,00 PLN