Zadania Ośrodka

Celem MOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Do podstawowych zadań MOK należy:
a)    rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczności lokalnej,
b)    organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
c)    wspieranie i prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej w zakresie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
d)    organizowanie twórczego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
e)    tworzenie warunków uczestnictwa w kulturze osób niepełnosprawnych.

Wyżej wymienione zadania MOK realizuje poprzez:
a)    organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
b)    organizowanie rehabilitacji poprzez sztukę dla osób niepełnosprawnych,
c)    prowadzenie działalności w klubach artystycznych, klubach hobbystycznych, sekcjach, zespołach,
d)    impresariat artystyczny,
e)    organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i oświatowej,
f)    działalność instruktażowo-metodyczną,
g)    prowadzenie wymiany kulturalnej za granicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi,
h)    inne działania służące zaspokojeniu kulturalnych potrzeb i aspiracji mieszkańców miasta.

MOK może na mocy porozumień i umów – współpracować z organizacjami społecznymi, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz instytucjami w zakresie:
a)    działalności statutowej
b)    obsługi technicznej – również poza terenem instytucji z zastosowaniem sprzęty nagłaśniającego – narad, imprez, konferencji, itp.
c)    wyposażenia sprzętu technicznego wraz z obsługą,
d)    wynajmu sal na imprezy zlecone,
e)    dzierżawienia pomieszczeń własnych,
f)    prowadzenia aukcji, licytacji prac autorskich oraz podmiotów pozyskanych od osób fizycznych i prawnych,
g)    prowadzenia działalności handlowej,
h)    sprzedaży wyrobów artystycznych.

MOK może prowadzić działalność w zakresie Świadczenia usług artystycznych, edukacyjnych, promocyjnych, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.