Wpis do rejestru instytucji kultury UM

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

(RIK)

Rejestr dla instytucji kultury, których organizatorem jest Miasto Gniezno, prowadzi Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Gniezna.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406), rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia  i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Ponadto prowadzona jest Elektroniczna Księga Rejestrowa  Instytucji Kultury.

Zmiany wpisu w Rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.

Dostęp do zawartości Rejestru jest otwarty i można z niego sporządzić wydruk.

W celu wydania odpisu z Rejestru bądź Elektronicznej Księgi Rejestrowej, należy zwrócić się z wnioskiem do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM Gniezno ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno, tel: 61-4260464, e-mail: kultura@gniezno.eu.

Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w Elektronicznej Księdze Rejestrowej, natomiast odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów  dokonanych   w Rejestrze.

Miejski Ośrodek Kultury
Numer wpisu do rejestru KR/OK/1
Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów 1.07.1992
Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca

ze statutu

Miejski Ośrodek Kultury

im. Klemensa Waberskiego

Skrócona nazwa instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut MOK
Siedziba i adres instytucji kultury Ul. Łubieńskiego 11

62-200 Gniezno

Oznaczenie organizatora instytucji kultury Prezydent Miasta Gniezno
Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury nie dotyczy
Akt o utworzeniu instytucji kultury Uchwała Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nr XVII/95/54 z 9.04.1954 r.
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury Zarządzenie nr 1/92 Prezydenta Miasta Gniezna z późniejszymi zmianami w

Uchwała Rady Miasta Gniezna

nr XXX/290/2004 z 26 listopada 2004 r.