Statut Ośrodka

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie im. Klemensa Waberskiego zwany dalej MOK, jest samorządową instytucją kultury.

MOK działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 z 2001 roku, poz.123),

b) niniejszego Statutu,

c) innych powszechnie obowiązujących przepisów.

Organizatorem MOK jest Rada Miasta Gniezna
MOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gniezna.
Siedzibą MOK jest miasto Gniezno.
Terenem działania MOK jest miasto Gniezno.
MOK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

§ 2
MOK może również realizować własne lub zlecone przedsięwzięcia na terenie Polski, a także poza granicami kraju.

Rozdział II.
Cel i zakres działania.

§ 3
Celem MOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej w kraju i za granicą.

§ 4
1. Do podstawowych zadań MOK należy:
a) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczności lokalnej,
b) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
c) wspieranie i prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej w zakresie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
d) organizowanie twórczego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz dorosłych,
e) tworzenie warunków uczestnictwa w kulturze osób niepełnosprawnych.
2. Zadania wymienione w ust.1 MOK realizuje poprzez:
a) organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
b) organizowanie rehabilitacji poprzez sztukę dla osób niepełnosprawnych,
c) prowadzenie działalności w klubach artystycznych, klubach hobbystycznych, sekcjach, zespołach,
d) impresariat artystyczny,
e) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i oświatowej,
f) działalność instruktażowo-metodyczną,
g) prowadzenie wymiany kulturalnej za granicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi,
h) inne działania służące zaspokojeniu kulturalnych potrzeb i aspiracji mieszkańców miasta.

§ 5
1. MOK może na mocy porozumień i umów – współpracować z organizacjami społecznymi, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz instytucjami w zakresie:
a) działalności statutowej
b) obsługi technicznej – również poza terenem instytucji z zastosowaniem sprzęty nagłaśniającego – narad, imprez, konferencji, itp.
c) wyposażenia sprzętu technicznego wraz z obsługą,
d) wynajmu sal na imprezy zlecone,
e) dzierżawienia pomieszczeń własnych,
f) prowadzenia aukcji, licytacji prac autorskich oraz podmiotów pozyskanych od osób fizycznych i prawnych,
g) prowadzenia działalności handlowej,
h) sprzedaży wyrobów artystycznych.
2. MOK może prowadzić działalność w zakresie Świadczenia usług artystycznych, edukacyjnych, promocyjnych, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

Rozdział III.
Organizacja i zarządzanie.

§ 6
Bezpośredni nadzór zad MOK sprawuje Prezydent Miasta Gniezna.

§ 7
1. Miejskim Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Dyrektor zarządza MOK i reprezentuje go na zewnątrz oraz dokonuje czynności prawnych w jego imieniu.
4. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za działalność MOK.
5. Dyrektor powoduje i odwołuje zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.
6. W przypadku niepowołania zastępcy dyrektora, w czasie nieobecności Dyrektora MOK, zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.
7. Dyrektor zatrudnia pracowników i instruktorów godzinowych MOK zgodnie z przyjętą polityką kadrowo-płacową.

§ 8
Organizację wewnętrzną MOK określa Regulamin organizacyjny, ustalony przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Gniezna.

Rozdział IV.
Gospodarka Finansowa

§ 9
MOK gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 10
1. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
2. MOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
3. Działalność MOK jest finansowana z dotacjo Organizatora, dochodów własnych, środków pozyskanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

§ 11
Przychodami MOK są:
1.dotacja budżetowa,
2. wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności statutowej,
3. dotacje z innych źródeł,
4. środki otrzymane od osób fizycznych lub prawnych..

Rozdział V.
Postanowienia końcowe.

§ 12
Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

§ 13
Miejski Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużonej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

UCHWAŁA NR XXXIV/461/2021
RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 24 marca 2021 r.
o zmianie uchwały Nr XXX/290/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Klemensa Waberskiego
w Gnieźnie.

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r.poz. 194 ze zm.) Rada Miasta
Gniezna uchwala co następuje:

§ 1.
Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Kultury, stanowiącym
załącznik numer 1 do uchwały Nr XXX/290/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie :
1) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Organizatorem MOK jest Miasto Gniezno.
2) w § 11 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:
5) kredyty bankowe.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Gniezna
Michał Glejzer

 

Uchwała Nr XXXIV/461/2021 z dnia 24.03.2021