Wybór najkorzystniejszej oferty

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GNIEŹNIE

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

 

 Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

„ORLIKON” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zielona 8

61-851 Poznań

Uzasadnienie wyboru: złożona oferta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert i spełnia wszystkie warunki postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty:

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Ilość przyznanych punktów
w kryterium „cena” (60%)
Ilość przyznanych punktów w kryterium „Technologia i organizacja robót budowlanych”

(25%)

Ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy”

(15%)

Razem ilość przyznanych punktów
1. Firma Budowlana Dota

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Perzycka 22

60-182 Poznań

60,00 25,00 6,00 91,00
2. „ORLIKON” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zielona 8

61-851 Poznań

59,45 25,00 12,00 96,45
3. Konsorcjum:

Lider – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Jan Derkacz-Duchewicz Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 9

62-200 Gniezno

Partner – DEMIURG Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k.

ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

oferta odrzucona

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE OFERT z dnia 11.01.2021

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU PN.:

„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 15.866.600,00 zł brutto.

 

Numer oferty Firma i adres Wykonawcy Cena oferty brutto [zł] Termin wykonania

zamówienia

Warunki płatności

 

1. Firma Budowlana Dota

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Perzycka 22

60-182 Poznań

16.919.880,00 Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz) Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz)
2. „ORLIKON” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zielona 8

61-851 Poznań

17.077.320,00 Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz) Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz)
3. Konsorcjum:

Lider – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Jan Derkacz-Duchewicz Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 9

62-200 Gniezno

Partner – DEMIURG Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k.

ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

 

17.958.000,00 Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz) Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz)

Odpowiedź na zapytanie do siwz z dnia 5.01.2021

UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury

wraz z jego rozbudową”

 

Odpowiadając na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający wyjaśnia na podstawie posiadanych dokumentów co następuje.

Informacja o unieważnieniu postępowania z dn.18.12.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pod nazwą:

„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

 

 Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawa Pzp, informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Zgodnie z cytowanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. W niniejszym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

ZESTAWIENIE OFERT z dnia 17.12.2020

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU PN.:

„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 15.866.600,00 zł brutto.

Numer oferty

Firma i adres Wykonawcy Cena oferty brutto [zł] Termin wykonania

zamówienia

Warunki płatności

 

1. „ORLIKON” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zielona 8

61-851 Poznań

17.298.720,00 Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz) Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz)

 

Odpowiedź na zapytanie do siwz z dnia 14.12.2020

UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury

wraz z jego rozbudową”

 Odpowiadając na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający wyjaśnia na podstawie posiadanych dokumentów co następuje.

 – odpowiedzi na zapytania do siwz 14.12.2020 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Miejski Ośrodek Kultury: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

 

INFORMACJA

  1. W załączonym do przetargu Programie Funkcjonalno-Użytkowym aktualna jest tylko część opisowa.
    Nadrzędne jest opracowanie projektowe  „Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej ze szczegółowością projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”, autorstwa Projektanta Smart Architekci sp. z o.o. Szymon Mazurek, będącą załącznikiem nr 10 do SIWZ, zawierającą część opisową i rysunkową oraz przedmiar.
  2. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 10 do SIWZ w folderze 06.Projekty Akustyczne, w folderze Elektroakustyka obowiązującą specyfikacją jest specyfikacja nr 2.

Wybór najkorzystniejszej oferty 24.06.2020

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GNIEŹNIE

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

 „Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej ze szczegółowością projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji p.n.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843), informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Smart Architekci Szymon Mazurek
ul.
Milicka 68
51-126 Wrocław

Uzasadnienie wyboru: złożona oferta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert i spełnia wszystkie warunki postawione
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert:

 

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Ilość przyznanych punktów
w kryterium „cena” (60%)
Ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie projektanta branży architektonicznej”

(20%)

Ilość przyznanych punktów w kryterium „Termin wykonania zamówienia”

(20%)

Razem ilość przyznanych punktów
1. Konsorcjum:

Lider: Studium

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

Partner: Studium

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

12,45 0,00 20,00 32,45
2. Smart Architekci Szymon Mazurek

ul. Milicka 68

51-126 Wrocław

60,00 0,00 20,00 80,00
3. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Massé s.c.

ul. Słupecka 9/17B

02-309 Warszawa

19,13 0,00 20,00 39,13
4. Archenika sp. z o.o.

ul. Jarochowskiego 51

60-248 Poznań

39,04 0,00 20,00 59,04
5. Studio Projektowe K.A.S.P.

Andrzej Kryske

os. Rzeczypospolitej 3/97

61-397 Poznań

27,34 0,00 20,00 47,34
6. Zespół Projektowy

Kontrapunkt Sp. z o.o.

ul. Zabłocie 39

30-701 Kraków

19,86 20,00 20,00 59,86
7. Konsorcjum:

Lider: Demiurg Project S.A.

ul. Górnicza  2/143a

60-107 Poznań

Partner: Demiurg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Górnicza  2/143a

60-107 Poznań

36,06 20,00 20,00 76,06